Vastuullinen toiminta

Suunnitelma alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi


Orimattilan Pedot ry noudattaa kaikessa toiminnassaan avoimuutta. Lapsen turvallisuutta
lisäävien toimintatapojen tarkoituksena on varmistaa ja edistää lasten turvallisuutta
seurassamme. Toimintatapojemme avulla huolehdimme alaikäisten koskemattomuudesta ja
ehkäisemme turvallisuutta vaarantavia tapahtumia ja tekoja.


Orimattilan Pedot ry:ssä selvitetään välittömästi toiminnassa mahdollisesti ilmenevät epäilyt
alaikäisen lapsen koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantaneista tapahtumista ja teoista.


Toimintatavat ovat kaikkien nähtävissä Orimattilan Pedot ry:n kotisivuilla
(www.orimattilanpedot.fi) ja niistä on tiedotettu vanhempia, valmentajia sekä
vapaaehtoistoimijoita. Orimattilan Pedot ry:n johtokunta on hyväksynyt toimintatavat ja
valvoo, että niitä noudatetaan sovitulla tavalla.


Orimattilan Pedot ry:n toimintatavat


Orimattilan Pedot ry tarjoaa lapselle päihteettömän, väkivallattoman ja turvallisen
ympäristön. Haluamme ehkäistä toiminnassamme kaikenlaisen lapseen kohdistuvan
häirinnän, syrjinnän ja hyväksikäytön.


Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan sitä, että
• lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat
• lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan
• lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan
• lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, päihteiltä ja muilta
lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.


Toimintatapojemme avulla
• edistämme lasta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä
• tuemme alaikäisten turvallista osallistumista toimintaamme
• vahvistamme lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet
Orimattilan Pedot ry on tehnyt suunnitelman lapsen turvallisuuden ja koskemattomuuden
turvaamiseksi. Suunnitelma on yhdistyksen johtokunnan hyväksymä ja johtokunta valvoo sen
toteutumista. Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain johtokunnan
toimintakauden ensimmäisessä kokouksessa tai tarvittaessa.


Yhdistyksemme vastuuhenkilönä alaikäisten turvallisuutta koskevissa kysymyksissä on seuran
puheenjohtaja Petri Marjamäki.


Yhdistyksessämme noudatetaan avointa ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä, jossa kaikista
asioista voidaan puhua avoimesti. Lisäksi varmistamme, että ohjeet ja käytännöt ovat
kaikkien tiedossa ja helposti saatavilla, esimerkiksi seuran kotisivuilla.


Vastuullinen toiminta
Tiedotamme lasten ja nuorten huoltajille lasten turvallisuutta koskevista kysymyksistä osana
muuta tiedottamista. Varmistamme, että lasten huoltajat tietävät keneen voivat olla
yhteydessä, mikäli epäilyä väärinkäytöksistä ilmenee.


Orimattilan Pedot ry:n seuratyöntekijöille, valmentajille ja vapaaehtoisille
(joukkueenjohtajat, huoltajat ja vapaaehtoisena toimivat valmentajat) tehdään
rikosrekisteriotteen tarkistus.


Toimintatavat, mikäli Orimattilan Pedot ry:ssä ilmenee epäilyä häirinnästä
• Tarkistamme huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt ja olemme kaikissa tapauksissa
yhteydessä vapaaehtoiseen ja lapsen vanhempiin.
• Rikosepäilyihin puutumme välittömästi. Jos on syytä epäillä, että kyseessä on
rikoslaissa mainittu teko, olemme viipymättä yhteydessä poliisiin ja
lastensuojeluviranomaisiin sekä Suomen Palloliittoon. Olemme yhteydessä myös
lapsen vanhempiin ja epäiltynä olevaan henkilöön. Varmistamme, että kaikkia
osapuolia, mahdollista epäiltyä, uhria ja uhrin vanhempia kuullaan huolellisesti
tapahtuneesta.
• Lasten ja nuorten turvallisuus on tärkeintä. Huolehdimme, ettei mahdollinen häirintä
ja hyväksikäyttö jatku. Jos kyseessä on epäily vakavammasta häirinnästä tai
hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen katkaistaan
heti.
• Tilanteen niin vaatiessa pyydämme keskusteluapua neuvoa antavalta
vaitiolovelvolliselta asiantuntijalta.
• Viestintämme on selkeää ja totuudenmukaista. Huolehdimme, että kaikki osapuolet
tietävät, miten valituksen tai epäilyn käsittely etenee yhdistyksessämme.
Yhdistyksestä ulospäin viestittäessä huolehdimme sekä mahdollisen uhrin että
tekijän oikeusturvasta.


Suunnitelma on päivitetty 30.1.2020 johtokunnassa